Banner_Yoga_Soul_Flow
Algemene voorwaarden
& Privacy verklaring

Algemene Voorwaarden Yoga Soul Best

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. Yoga Soul Best kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen.

Artikel 2. Het abonnement  

De deelnemer sluit een abonnement af of koopt een strippenkaart waarmee hij kan deelnemen aan de reguliere lessen. Het abonnement wordt afgesloten voor een minimale vaste periode van 3 aaneengesloten kalendermaanden. Het abonnement wordt daarna stilzwijgend omgezet voor onbepaalde tijd. Een abonnement of strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 Artikel 3. Betaling en tarief   

De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso waarbij afschrijving vooraf plaatsvindt op de eerste van de maand, De deelnemer ondertekent een machtigingsformulier, zodat Yoga Soul Best gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde abonnementsgeld van zijn/haar rekening.
Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag te innen, dan heeft Yoga Soul Best het recht om kosten in rekening te brengen. Indien Yoga Soul Best een vordering ter incasso uit handen geeft , komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde deelnemer.
Het tarief van het abonnementsgeld is een gemiddelde over een geheel jaar. Het vaste maandelijkse bedrag is gebaseerd op de jaarlijks geplande 45 lesweken. De 7 jaarlijks geplande vakantie sluitingsweken zijn hier al vanaf gehaald.

Artikel 4. Opzegtermijn en verandering abonnement 

Het opzegtermijn is 1 kalendermaand. De opzegging is alleen geldig per mail. Bij een opzegging die bij Yoga Soul Best binnenkomt tot en met de 6de van de maand wordt het abonnement een maand later stop gezet. Bij een opzegging die op de 7de of later binnenkomt, wordt het abonnement de daarop volgende maand stop gezet (bijv. opzegging voor 6 januari -> abonnement stopt 1 februari. Opzegging 7 januari -> abonnement stopt 1 maart) Dit wordt ten alle tijden zonder uitzonderingen aangehouden. Indien de cursist niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze, blijft deze betalingsplichtig. Ook als hij/zij geen gebruik heeft gemaakt van de lessen. Voor verandering van het abonnement geldt hetzelfde termijn. Bij omzetting van het abonnement naar een strippenkaart geldt hetzelfde opzegtermijn. 

Artikel 5. Gemiste en vervallen lessen. 

Op nationale feestdagen komen de lessen te vervallen. Lessen die komen te vervallen op de feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) dan kan de deelnemer tot maximaal 2 maanden na datum de les inhalen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen. Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond. Gemiste lessen kunnen ingehaald worden binnen 4 weken voor of 8 weken na de gemiste les.

Artikel 6. Ziekte, blessures of zwangerschap

Indien de deelnemer door een gezondheidskwestie tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen, kan in overleg en ter beoordeling van Yoga Soul het abonnement maximaal 2 kalendermaanden uitgesteld worden met behoud van de plaats in de les. Dit kan niet met terugwerkende kracht. De vooruitbetaalde maand is voor rekening van de cursist. Als de cursist wil opzeggen tijdens deze uitstelperiode dan is de normale opzegprocedure van kracht; de opzegtermijn gaat in na de uitstelperiode.
Als de deelnemer moet stoppen op advies van een arts/therapeut ivm langdurige of blijvende
ziekte/blessure of ivm zwangerschap dan wordt de normale opzegtermijn gehanteerd.

Artikel 7. Wijziging, lesrooster, prijzen

Yoga Soul Best behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en nieuwsbrief.
Yoga Soul Best behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen te doen in het
lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie.

Privacy verklaring Yoga Soul Best

Tekst volgt.